ایردراپ (Airdrops) چیست؟

ایردراپ (Airdrops) چیست؟

ایردراپ (Airdrops) ارز رمزنگاری شده ابتکاری است که توسط یک پروژه با رمز بومی برای توزیع ارز رمزنگاری شده آن به کاربران فعلی یا بالقوه – معمولاً رایگان – در یک فهرست دارایی دیجیتال انجام می شود. بازاریابی ، ایجاد نقدینگی و کمک به ایجاد سازوکارهای حاکمیت عادلانه با تمرکززدایی …

ادامه مطلب